Ratio 25, 6921 RW, Duiven
026 785 95 45
info@jeffsautoservice.nl

Over ons

DSC_4455

Jeffrey Boers

24 jaar en sinds 1 September 2020 officieel eigenaar van Jeff’s Autoservice.

Het sleutelen aan voertuigen, waaronder auto’s is een uit de hand gelopen hobby geworden. In de ruim 6 jaar dat ik in loondienst ben geweest, heb ik mijzelf weten te ontplooien tot een volwaardig automonteur gespecialiseerd in het diagnostiseren van storingen.

Mijn missie is het vakkundig, eerlijk en gepassioneerd onderhouden en repareren van auto’s in de regio oost- Nederland. Een flexibele -, kleine – en informele organisatie waarbij vakkundigheid, betrouwbaarheid & passie centraal staan. Wij geven u van te voren een prijsindicatie en houden u op de hoogte tijdens de reparatie.

Algemene Voorwaarden

ALGEMEEN

Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van 1 augustus 2021. Zij gelden voor overeenkomsten over koop en over reparatie en onderhoud van auto’s, onderdelen of accessoirres tusen Jeff’s Autoservice en de consument.

DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden betekend:

 • auto: een personenauto, of bestelauto met een total gewicht inclusief laadvermogen van maximaal 3500kg
 • de in te kopen auto: de auto die deels van de overeenkomstdoor de consument aan Jeff’s Autoservice wordt verkocht, ook wel inruilauto genoemd:
 • de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte auto, onderdelen of accessoires.
 • De verkoper: Jeff’s Autoservie die de nieuwe of gebruikte auto, onderdelen of accessoirres verkoopt aan de consument
 • De consument: iedere natuurlijke persoon die als koper of opdrachtgever handelt aan doeleinden de buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
 • de opdracht: de met de consument gesloten overeenkomst tot het verrichten van de werkzaamheden zoals montage-, demontage-, reparatie of onderhoudswerkzaamheden en vrijwillige of wettelijke keuringen.
 • De reparateur: Jeff’s Autoservice die met betrekking tot een auto, onderdelen of accessoires een opdracht uitvoert of laat uitvoeren.
 • Niet-vermijdbare kosten: alle kosten die niet optioneel zijn voor de consument en die noodzakelijk zijn om met de gekochte auto weg te rijden, deze kosten moeten in de aangeduide prijs van zowel de nieuwe, als gebruikte auto zijn opgenomen. In de praktijk betekend dit dat bij een nieuwe auto in ieder geval btw, bpm, leges, de recycling bijdrage. De kosten van een nul beurt en van een kenteken, de transportkosten naar de dealer en andere extra’s die verplicht moeten worden afgenomen al in de aangeduide prijs zitten verwerkt.
 • Vermijdbare kosten: optionele, aanvullende overeengekomen kosten voor de consument. Deze kosten hoeven niet automatisch in de aangeduide prijs van de auto te zijn opgenomen, zoals extra gekochte accessoires of onderdelen.
 • Schriftelijk: in geschrift of elektronisch
 • De garantie:
 1. De garantie die door de fabrikant, importeur of verkoper op de auto’s onderdelen en accessoires worden gegeven;
 2. De garantie is beschreven in de overeenkomst bij de verkoop van een gebruikte auto dat door Jeff’s Autoservice kan worden verstrekt
 3. Op werkzaamheden: reparatie en onderhoudsgarantie.

 

KOOP:

Artikel 1 – Het aanbod

 1. Jeff’s Autoservice doet mondeling of schritelijk een aanbod.
 2. Dit aanbod geeft een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aanbieding, dus de prijs en de rechten en de verplichtingen van de consument en Jeff’s Autoservice. De omschrijving van het aanbod is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
 3. In het aanbod staat de prijs van de aangeboden auto, het aangeboden onderdeel of de aangeboden accessoire. De prijs van een aangeboden auto is inclusief de niet-vermijdbare
 4. Indien Jeff’s Autoservice gebruik maakt van afbeeldingen van de auto, onderdeel of accessoire dan zijn deze waarheidsgetrouw.
 5. Kennelijke vergissingen in het aanbod bndt Jeff’s Autoservice niet.
 6. De consument moet aanvaarden binnen de door Jeff’s Autoservice gestelde termijn. Is er geen termijn gegeven dan moet de koper direct aanvaarden.

 

Artikel 2 – de overeenkomst

 1. de verkoper legt de overeenkomst schriftelijk vast en geeft de consument hier een kopie van. De afspraak tussen de consument en Jeff’s Autoservice geldt ook als de afspraak niet schriftelijk is vast gelegd.

 

Artikel 3 – De inhoud van de overeenkomst:

In de schriftelijke overeenkomst staat ieder geval:

 • de identiteit van de verkoper zoals handelsnaam, vestigingsadres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • de omschrijving van de auto, onderdelen, of accessoires;
 • de prijs en de omschrijving van de in te kopen auto inclusief onderdelen of accessoires;
 • de prijs van de auto inclusief accessoires op het moment van de koop. De prijs is inclusief de
 • niet-vermijdbare kosten. De overeenkomst geeft aan of het een vaste of een niet-vaste prijs is;

of:

 • de prijs van een los gekocht onderdeel of accessoire;
 • de bij de koop van een auto wel-vermijdbare kosten;
 • de verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde zoals de fabrikant of importeur als garantiegever optreedt. Er wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van deze derde;
 • de wijze van betaling;
 • de leveringsdatum en of dit een vermoedelijke of vaste datum is. Als er geen leveringsdatum is afgesproken, wordt de auto, onderdeel of accessoire in ieder geval binnen dertig dagen na het sluiten van de overeenkomst afgeleverd.

Artikel 4 – Prijswijzigingen

 1. Als er sprake is van een vaste prijs, dan kan Jeff’s Autoservice de prijs niet verhogen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, tenzij er sprake is van een wijziging in een heffing door de overheid, in ieder geval wordt hiermee een gewijzigde belasting of accijns bedoeld.
 2. Als er uit de overeenkomst zelf blijkt dat er sprake is van een niet-vast overeengekomen prijs, dan kan de Jeff’s Autoservice de prijs wijzigen op grond van een wijziging in: een heffing door de overheid, fabrieksprijzen, importeursprijzen of valutakoersen. Jeff’s Autoservice brengt de consument zo snel mogelijk op de hoogte van een prijswijziging en de reden hiervan. Bij een prijsstijging kan de consument de overeenkomst binnen tien dagen ontbinden, tenzij de prijsstijging het gevolg is van een wijziging in een heffing van de overheid.
 3. Als Jeff’s Autoservice heeft aangegeven dat de prijs niet vast is, dan moet hij ook wijzigingen in het voordeel van de consument doorberekenen in de prijs.
 4. Indien Jeff’s Autoservice in gebreke is gesteld op grond van artikel 6, maar de gestelde termijn nog niet is verstreken, dan mag alleen een prijsstijging op grond van een wijziging in een heffing door de overheid worden doorberekend.
 5. Zodra Jeff’s Autoservice in verzuim is dan mag in geen enkele prijsverhoging worden doorberekend.

 

Artikel 5 – Het risico voor de auto

 1. Gaat de gekochte auto kapot of verloren, voordat de auto aan de consument is geleverd, dan komt dit voor rekening en risico van de Jeff’s Autoservice.
 2. Gaat de in te kopen auto kapot of verloren voordat de auto aan de verkoper is geleverd, dan komt dit voor rekening en risico van de consument.

 

Artikel 6 – Levering en verzuim

 1. Bij een vaste leveringsdatum is de verkoper in verzuim zodra die datum is verstreken.
 2. Bij een vermoedelijke leveringstermijn moet de consument Jeff’s Autoservice eerst in gebreke stellen. Dit betekent dat Jeff’s Autoservice nog een termijn van drie weken krijgt om af te leveren. Als Jeff’s Autoservice de auto, onderdeel of accessoire na het verstrijken van deze termijn nog niet heeft afgeleverd, dan is Jeff’s Autoservice in verzuim.
 3. In deze gevallen is geen ingebrekestelling door de consument nodig:
  1. als verkoper heeft laten weten niet te gaan leveren;
  2. als aflevering voor de afgesproken leveringsdatum essentieel is, gelet op de omstandigheden bij het sluiten van de overeenkomst, bijvoorbeeld omdat de consument dit heeft laten weten of omdat de auto, onderdeel of accessoire nodig is voor een speciale gelegenheid.

Artikel 7 – Gevolgen van verzuim

 1. Als Jeff’s Autoservice in verzuim is op grond van artikel 6 dan mag de consument de overeenkomst ontbinden.
 2. Verder kan de consument vergoeding vragen van zijn schade, tenzij Jeff’s Autoservice een beroep kan doen op overmacht.

 

Artikel 8 – Annuleren

 1. De consument kan de overeenkomst annuleren, ook als de verkoper niet in verzuim is.
 2. Het annuleren kan tot de gekochte auto, onderdeel of accessoire, of tot de in te kopen auto is geleverd en het annuleren moet schriftelijk gebeuren.
 3. De consument moet alle schade vanwege het annuleren vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de totale koopprijs van de auto, onderdeel of accessoire, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst iets anders hebben afgesproken.
 4. De schade moet binnen tien dagen na het annuleren worden betaald. Als de consument na tien dagen niet heeft betaald, mag de verkoper de consument schriftelijk melden dat de consument de overeenkomst alsnog moet nakomen. De consument kan dan dus geen beroep meer doen op het annuleren.

REPARATIE EN ONDERHOUD

Artikel 9 – Prijsopgave en termijn

 1. De opdracht voor werkzaamheden wordt het liefst schriftelijk vastgelegd. Jeff’s Autoservice geeft vooraf een prijsopgave en een opleveringsdatum. Deze prijsopgave en opleveringsdatum is vermoedelijk tenzij de consument en Jeff’s Autoservice hebben afgesproken dat er sprake is van een vaste prijs of een vaste afleveringsdatum.
 2. Wordt bij een niet-vaste prijs het repareren van de auto meer dan 10% duurder dan vooraf bij benadering was aangegeven, dan moet Jeff’s Autoservice deze kostenstijging met de consument bespreken.
 3. De consument mag de opdracht altijd opzeggen. De kosten die Jeff’s Autoservice op het moment van het opzeggen al heeft gemaakt en de werkzaamheden die dan al zijn afgerond, moeten wel worden betaald.
 4. Jeff’s Autoservice meldt het meteen wanneer de werkzaamheden later dreigen te worden afgerond dan de leveringsdatum. Jeff’s Autoservice vertelt ook wanneer het werk wél afgerond zal zijn.

 

 

Artikel 10 – De rekening

Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.

 

Artikel 11 – Stallingskosten

 1. Als de consument de auto niet binnen drie werkdagen ophaalt nadat hij of zij bericht heeft ontvangen dat de reparatie klaar is, dan kan de reparateur een vergoeding voor stallingkosten in rekening brengen.
 2. De stallingskosten zijn de kosten die normaal gesproken door de Jeff’s Autoservice in rekening worden gebracht. Zijn er geen vaste stallingskosten dan zal de Jeff’s Autoservice een redelijke vergoeding rekenen.

 

Artikel 12 – Retentierecht

 1. Jeff’s Autoservice kan retentierecht uitoefenen op de auto, onderdeel of accessoire. Dit betekent dat Jeff’s Autoservice de auto, onderdeel of accessoire pas teruggeeft als de consument de rekening voor deze of eerdere werkzaamheden of andere kosten heeft betaald.
 2. Jeff’s Autoservice kan het retentierecht ook uitoefenen als het geschil over de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de Geschillencommissie Voertuigen genoemd in artikel 21, of bij de rechter, tenzij de consument voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld, bijvoorbeeld door een storting in het depot bij de Geschillencommissie .

 

Artikel 13 – Vervangen onderdelen

 1. Als een consument bij de opdracht vraagt om de oude onderdelen dan krijgt hij die na het vervangen in zijn bezit.
 2. Wanneer er een garantieclaim moet worden afgehandeld tussen Jeff’s Autoservice en een garantiegever, zoals een fabrikant of een importeur, dan kan Jeff’s Autoservice weigeren de onderdelen af te geven.
 3. Als de consument niet, of niet op tijd, om de onderdelen heeft gevraagd, dan worden de vervangen onderdelen ook eigendom van de Jeff’s Autoservice, zonder dat de consument een vergoeding hiervoor krijgt.

 

GARANTIE

Artikel 14 – Garantie op auto’s en onderdelen/accessoires

 1. Consument heeft naast reparatie- en onderhoudsgarantie zoals bedoeld in artikel 15, en een eventuele Aankoopgarantie zoals bedoeld in artikel 14.3 ook wettelijke rechten. De verkoper staat ervoor in dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst (conformiteit). De verkoper staat er bovendien voor in dat het product die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen. Treedt er een probleem op gedurende de periode van wettelijke omkering van de bewijslast, zijnde zes maanden na aflevering, dan gaat de wet er van uit dat het gekochte bij de aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord.
 2. Op nieuwe auto’ s en op nieuwe onderdelen geeft de fabrikant of importeur fabrieksgarantie. Daarnaast heeft een consument nog wel zijn wettelijke rechten.
 3. De verkoper moet op de koopovereenkomst de kilometerstand van de auto zetten, na controle in het tellerstandenregister. De verkoper staat er voor in dat de op de overeenkomst vermelde stand ‘logisch’ is, tenzij expliciet op de overeenkomst is vermeld dat deze ‘onlogisch’ is en de consument met deze vermelding uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.
 4. Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nooit garantie verstrekt. Defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte (EER) vallen niet onder de garantie op gebruikte auto’s, tenzij de consument aantoont dat de defecten niet zijn ontstaan door van de EER afwijkende omstandigheden, zoals relatief minder goede wegen of brandstof van een slechtere kwaliteit.

 

Artikel 15 – Reparatie- en onderhoudsgarantie op auto, onderdeel, accessoire

 1. Jeff’s Autoservice staat ervoor in dat de verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de opdracht. Jeff’s Autoservice garandeert binnen de Europese Economische Ruimte en gedurende zes maanden na het afleveren van de gerepareerde of onderhouden auto, onderdeel, of accessoire dat de opdrachten met goed vakmanschap zijn uitgevoerd door hem, of dat hij de opdrachten met goed vakmanschap heeft laten uitvoeren en dat hierbij goede materialen zijn gebruikt. Bij een reparatie of vervanging op basis van deze garantie zorgt de Jeff’s Autoservice voor een passende oplossing voor vervoersproblemen van de consument, indien beschikbaar.
 2. Er zijn uitzonderingen mogelijk, waardoor de garantie niet geldt:
  1. Deze garantie geldt niet wanneer de consument zelf materialen, onderdelen of accessoires heeft meegenomen om te worden gebruikt door Jeff’s Autoservice. Deze garantie geldt ook niet als de consument het gebruik van een bepaald materiaal/onderdeel/accessoires dat Jeff’s Autoservice anders niet zou hebben gebruikt heeft geëist. Wanneer de consument van de Jeff’s Autoservice bepaalde methodes om werkzaamheden uit te voeren heeft geëist, geldt de garantie niet, als de door de consument geëiste uitvoering afwijkt van de methode die de Jeff’s Autoservice anders had willen volgen. De gevolgen van gebreken of ongeschiktheid van dit soort onderdelen, materialen, accessoires, of werkmethodes komen dan ook voor rekening en risico van de consument, tenzij Jeff’s Autoservice in zijn deskundigheid of in zijn zorgvuldigheid tekort is geschoten bij het (laten) uitvoeren van de werkzaamheden.
  2. Verzoekt de consument Jeff’s Autoservice om een noodreparatie aan de auto, onderdeel of accessoire uit te voeren, dan wordt hierop geen garantie gegeven.
  3. Consument meldt zo spoedig mogelijk na het ontdekken van een probleem, dat hij problemen ervaart aan de gerepareerde of onderhouden auto, onderdeel of accessoire. Laat consument dit na, dan zou dit (als dat gelet op de omstandigheden redelijk is) tot gevolg kunnen hebben, dat de consument niet langer met succes een beroep op garantie kan doen.
  4. Wanneer Jeff’s Autoservice geen kans van de consument krijgt om problemen aan de door hem gerepareerde of onderhouden auto, onderdelen of accessoires zelf op te lossen, kan de consument ook geen beroep op garantie doen. Tenzij de situatie in lid 3 zich voordoet.
  5. Wanneer een derde werk aan de door Jeff’s Autoservice gerepareerde of onderhouden auto, onderdeel of accessoire uitvoert, kan de consument -tenzij de situatie uit lid 3 zich voordoetgeen beroep doen op garantie vanwege deze werkzaamheden. De consument heeft echter wél een beroep op garantie, wanneer werk van een derde niets te maken heeft met het werk dat Jeff’s Autoservice al eerder op deze auto, dit onderdeel of accessoire had uitgevoerd of had laten uitvoeren.
 3. Een uitzondering op lid 2 sub d en e kan zich voordoen als er direct noodzaak tot herstel van de herstelde of onderhouden auto is. De noodsituatie moet zich dan wel op een locatie voordoen, die niet in de buurt ligt van het bedrijfspand van de Jeff’s Autoservice. Buiten een straal van 80km van de vestigingsplaats van Jeff’s Autoservice.

 

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 16 – De betaling

 1. Betalen moet contant of door middel van bijschrijving op de bankrekening van Jeff’s Autoservice.
 2. Betaling moet gebeuren op het moment van het afleveren van de auto, onderdeel of accessoire of bij het opleveren van de werkzaamheden.
 3. Jeff’s Autoservice en consument kunnen schriftelijk afspreken dat er niet direct betaald hoeft te worden. Wordt geen exact betalingsmoment vastgesteld, dan is de betalingstermijn één maand.
 4. De consument moet het verschuldigde bedrag betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan stuurt de verkoper/reparateur na die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft hij de consument de gelegenheid om binnen 2 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen.
 5. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet betaald is, mag Jeff’s Autoservice rente in rekening brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
 6. Ook mogen incassokosten in rekening worden gebracht voor buitengerechtelijke kosten.
 7. Indien er een betalingsregeling getroffen wordt, zal per termijnbedrag 40 euro betalingsregelingtoeslag worden toegepast.

 

Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud op een auto

De aan de consument geleverde auto blijft eigendom Jeff’s Autoservice tot de consument alles wat hij op grond van de koopovereenkomst moest betalen heeft betaald. Totdat de consument de formele eigendom van deze auto heeft gekregen, moet hij de auto WA + casco verzekeren, de kosten betalen en het risico op het beschadigd of vermist raken van de auto dragen. Ook moet hij op zijn kosten het onderhoud laten uitvoeren. Koper is als houder en berijder van de auto aansprakelijk.

 

Artikel 18 – Op afstand/buiten verkoopruimte

Consument heeft rechten en plichten die volgen uit de bepalingen voor overeenkomsten tussen handelaren en consumenten, zie boek 6 titel 5 afdeling 2b BW.

Dit geldt alleen wanneer een overeenkomst/opdracht op afstand en buiten verkoopruimtes is gesloten, in de zin van 6: 230g BW. De wettelijke bepalingen gelden dan in aanvulling van en in afwijking op deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 19 – Afwijkingen

Afwijkingen, en daarmee worden ook aanvullingen of uitbreidingen van deze algemene

voorwaarden bedoeld, zijn uitsluitend geldig wanneer deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd en wanneer de consument door deze afwijkingen niet in een ongunstigere positie wordt gebracht dan hij of zij zonder deze afwijkingen zou hebben.

 

Artikel 20 – Bemiddelingsregeling

 1. Een consument die klachten heeft over de verkoop van een gebruikte auto, over de verkoop van een nieuwe auto, onderdeel of accessoire of over het uitvoeren van de reparatieen onderhoudsgarantie, moet daarmee eerst naar de Jeff’s Autoservice gaan. Als blijkt dat de consument niet tevreden is met het resultaat van de klachtafhandeling door de Jeff’s Autoservice, geldt het volgende: de consument kan een geschil over een opdracht of overeenkomst binnen zes weken na het ontstaan voorleggen aan bemiddelingbureau. De consument moet voor hulp bij bemiddeling alleen aanspraak kunnen maken op zijn wettelijke rechten gedurende de periode van de wettelijke omkering van de bewijslast zijnde zes weken. De consument kan ten alle tijden er ook voor kiezen de klacht aan de geschillencommissie voor te leggen. Zie voor een uitleg van deze procedure artikel 21. Gaat het om een nieuw gekochte auto of om gekochte nieuwe onderdelen of accessoires, dan is een beroep op bemiddeling alleen mogelijk als de consument geen beroep kan doen op een door de fabrikant of importeur van deze nieuwe zaak afgegeven garantie.

 

Artikel 21 – Geschillenregeling

 1. Als er een geschil is over de manier waarop de opdracht of de overeenkomst tot stand is gekomen of is uitgevoerd, kan de consument of de Jeff’s Autoservice het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie. De gemaakte kosten worden door de consument betaald, mits anders wordt besloten. Zij geldt bij:
 2. de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe auto, onderdeel of accessoire. Dit tenzij door de consument wordt geklaagd op basis van een door de fabrikant of importeur van de auto, onderdeel of accessoire afgegeven garantie.
 3. Het geschil moet binnen twaalf maanden na de datum waarop de consument bij de Jeff’s Autoservice heeft geklaagd bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt. Is deze keuze voor de geschillencommissie eenmaal gemaakt, dan kan de consument vervolgens alleen nog naar de rechter toe, nadat de geschillencommissie zich eventueel onbevoegd of niet ontvankelijk verklaart, of om een door de geschillencommissie gemaakt bindend advies tijdig door de rechter marginaal te laten toetsen. Het inschakelen kan schriftelijk gebeuren, of in een andere door de Geschillencommissie te bepalen vorm. Van een geschil is sprake nadat de klachtafhandeling door de Jeff’s Autoservice en/of via de bemiddelingspoging van niet succesvol is geweest.
 4. De Geschillencommissie doet uitspraak in de vorm van een bindend advies. Dit gebeurt volgens een reglement dat aan de beide partijen bij het geschil vooraf ter kennis wordt gebracht. Dit reglement maakt deel uit van deze afspraken tussen consument en Jeff’s Autoservice
 5. Voor de behandeling van het geschil door de Geschillencommissie Voertuigen moet deconsument een vergoeding betalen.
 6. Een uitspraak van de Geschillencommissie Voertuigen kan niet meer door een rechter aangetast worden als er meer dan twee maanden na de verzending ervan zijn verstreken en er geen beroep op de gewone rechter is gedaan voor een marginale toets.

 

Artikel 22 – Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van consument die worden vermeld op de overeenkomst of de

opdracht worden door Jeff’s Autoservice verwerkt overeenkomstig de Wet Bescherming

Persoonsgegevens/de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Aan de hand van deze verwerking kan de Jeff’s Autoservice:

 • de opdracht uitvoeren of de koopovereenkomst uitvoeren en zijn garantieverplichtingen jegens de consument nakomen;
 • de consument een optimale service verlenen;
 • hem in geval van een gerechtvaardigd belang tijdig voorzien van actuele productinformatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen.
 • de autogegevens worden opgenomen in het tellerstandenregister uit artikel 14. In dit systeem worden afgelezen kilometerstanden geregistreerd om fraude met kilometertellers te voorkomen.
 • daarnaast kunnen de persoonsgegevens in geval van een gerechtvaardigd belang
 • beschikbaar worden gesteld aan de vereniging INDI ten behoeve van het schonen van de persoonsgegevens.
 • Tegen verwerking van persoonsgegevens in de zin van de wet ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door de consument bij de verkoper/reparateur aan te tekenen verzet

gehonoreerd.

 

Artikel 23- Rechtskeuze

Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

ALGEMEEN

Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van 1 augustus 2021. Zij gelden voor overeenkomsten over koop en over reparatie en onderhoud van auto’s, onderdelen of accessoirres tusen Jeff’s Autoservice en de consument.

DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden betekend:

 • auto: een personenauto, of bestelauto met een total gewicht inclusief laadvermogen van maximaal 3500kg
 • de in te kopen auto: de auto die deels van de overeenkomstdoor de consument aan Jeff’s Autoservice wordt verkocht, ook wel inruilauto genoemd:
 • de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte auto, onderdelen of accessoires.
 • De verkoper: Jeff’s Autoservie die de nieuwe of gebruikte auto, onderdelen of accessoirres verkoopt aan de consument
 • De consument: iedere natuurlijke persoon die als koper of opdrachtgever handelt aan doeleinden de buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
 • de opdracht: de met de consument gesloten overeenkomst tot het verrichten van de werkzaamheden zoals montage-, demontage-, reparatie of onderhoudswerkzaamheden en vrijwillige of wettelijke keuringen.
 • De reparateur: Jeff’s Autoservice die met betrekking tot een auto, onderdelen of accessoires een opdracht uitvoert of laat uitvoeren.
 • Niet-vermijdbare kosten: alle kosten die niet optioneel zijn voor de consument en die noodzakelijk zijn om met de gekochte auto weg te rijden, deze kosten moeten in de aangeduide prijs van zowel de nieuwe, als gebruikte auto zijn opgenomen. In de praktijk betekend dit dat bij een nieuwe auto in ieder geval btw, bpm, leges, de recycling bijdrage. De kosten van een nul beurt en van een kenteken, de transportkosten naar de dealer en andere extra’s die verplicht moeten worden afgenomen al in de aangeduide prijs zitten verwerkt.
 • Vermijdbare kosten: optionele, aanvullende overeengekomen kosten voor de consument. Deze kosten hoeven niet automatisch in de aangeduide prijs van de auto te zijn opgenomen, zoals extra gekochte accessoires of onderdelen.
 • Schriftelijk: in geschrift of elektronisch
 • De garantie:
 1. De garantie die door de fabrikant, importeur of verkoper op de auto’s onderdelen en accessoires worden gegeven;
 2. De garantie is beschreven in de overeenkomst bij de verkoop van een gebruikte auto dat door Jeff’s Autoservice kan worden verstrekt
 3. Op werkzaamheden: reparatie en onderhoudsgarantie.

KOOP:

Artikel 1 – Het aanbod

 1. Jeff’s Autoservice doet mondeling of schritelijk een aanbod.
 2. Dit aanbod geeft een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aanbieding, dus de prijs en de rechten en de verplichtingen van de consument en Jeff’s Autoservice. De omschrijving van het aanbod is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
 3. In het aanbod staat de prijs van de aangeboden auto, het aangeboden onderdeel of de aangeboden accessoire. De prijs van een aangeboden auto is inclusief de niet-vermijdbare
 4. Indien Jeff’s Autoservice gebruik maakt van afbeeldingen van de auto, onderdeel of accessoire dan zijn deze waarheidsgetrouw.
 5. Kennelijke vergissingen in het aanbod bndt Jeff’s Autoservice niet.
 6. De consument moet aanvaarden binnen de door Jeff’s Autoservice gestelde termijn. Is er geen termijn gegeven dan moet de koper direct aanvaarden.

Artikel 2 – de overeenkomst

 1. de verkoper legt de overeenkomst schriftelijk vast en geeft de consument hier een kopie van. De afspraak tussen de consument en Jeff’s Autoservice geldt ook als de afspraak niet schriftelijk is vast gelegd.

 Artikel 3 – De inhoud van de overeenkomst:

In de schriftelijke overeenkomst staat ieder geval:

 • de identiteit van de verkoper zoals handelsnaam, vestigingsadres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • de omschrijving van de auto, onderdelen, of accessoires;
 • de prijs en de omschrijving van de in te kopen auto inclusief onderdelen of accessoires;
 • de prijs van de auto inclusief accessoires op het moment van de koop. De prijs is inclusief de
 • niet-vermijdbare kosten. De overeenkomst geeft aan of het een vaste of een niet-vaste prijs is;

of:

 • de prijs van een los gekocht onderdeel of accessoire;
 • de bij de koop van een auto wel-vermijdbare kosten;
 • de verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde zoals de fabrikant of importeur als garantiegever optreedt. Er wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van deze derde;
 • de wijze van betaling;
 • de leveringsdatum en of dit een vermoedelijke of vaste datum is. Als er geen leveringsdatum is afgesproken, wordt de auto, onderdeel of accessoire in ieder geval binnen dertig dagen na het sluiten van de overeenkomst afgeleverd.

Artikel 4 – Prijswijzigingen

 1. Als er sprake is van een vaste prijs, dan kan Jeff’s Autoservice de prijs niet verhogen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, tenzij er sprake is van een wijziging in een heffing door de overheid, in ieder geval wordt hiermee een gewijzigde belasting of accijns bedoeld.
 2. Als er uit de overeenkomst zelf blijkt dat er sprake is van een niet-vast overeengekomen prijs, dan kan de Jeff’s Autoservice de prijs wijzigen op grond van een wijziging in: een heffing door de overheid, fabrieksprijzen, importeursprijzen of valutakoersen. Jeff’s Autoservice brengt de consument zo snel mogelijk op de hoogte van een prijswijziging en de reden hiervan. Bij een prijsstijging kan de consument de overeenkomst binnen tien dagen ontbinden, tenzij de prijsstijging het gevolg is van een wijziging in een heffing van de overheid.
 3. Als Jeff’s Autoservice heeft aangegeven dat de prijs niet vast is, dan moet hij ook wijzigingen in het voordeel van de consument doorberekenen in de prijs.
 4. Indien Jeff’s Autoservice in gebreke is gesteld op grond van artikel 6, maar de gestelde termijn nog niet is verstreken, dan mag alleen een prijsstijging op grond van een wijziging in een heffing door de overheid worden doorberekend.
 5. Zodra Jeff’s Autoservice in verzuim is dan mag in geen enkele prijsverhoging worden doorberekend.

Artikel 5 – Het risico voor de auto

 1. Gaat de gekochte auto kapot of verloren, voordat de auto aan de consument is geleverd, dan komt dit voor rekening en risico van de Jeff’s Autoservice.
 2. Gaat de in te kopen auto kapot of verloren voordat de auto aan de verkoper is geleverd, dan komt dit voor rekening en risico van de consument.

Artikel 6 – Levering en verzuim

 1. Bij een vaste leveringsdatum is de verkoper in verzuim zodra die datum is verstreken.
 2. Bij een vermoedelijke leveringstermijn moet de consument Jeff’s Autoservice eerst in gebreke stellen. Dit betekent dat Jeff’s Autoservice nog een termijn van drie weken krijgt om af te leveren. Als Jeff’s Autoservice de auto, onderdeel of accessoire na het verstrijken van deze termijn nog niet heeft afgeleverd, dan is Jeff’s Autoservice in verzuim.
 3. In deze gevallen is geen ingebrekestelling door de consument nodig:
  1. als verkoper heeft laten weten niet te gaan leveren;
  2. als aflevering voor de afgesproken leveringsdatum essentieel is, gelet op de omstandigheden bij het sluiten van de overeenkomst, bijvoorbeeld omdat de consument dit heeft laten weten of omdat de auto, onderdeel of accessoire nodig is voor een speciale gelegenheid.

Artikel 7 – Gevolgen van verzuim

 1. Als Jeff’s Autoservice in verzuim is op grond van artikel 6 dan mag de consument de overeenkomst ontbinden.
 2. Verder kan de consument vergoeding vragen van zijn schade, tenzij Jeff’s Autoservice een beroep kan doen op overmacht.

Artikel 8 – Annuleren

 1. De consument kan de overeenkomst annuleren, ook als de verkoper niet in verzuim is.
 2. Het annuleren kan tot de gekochte auto, onderdeel of accessoire, of tot de in te kopen auto is geleverd en het annuleren moet schriftelijk gebeuren.
 3. De consument moet alle schade vanwege het annuleren vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de totale koopprijs van de auto, onderdeel of accessoire, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst iets anders hebben afgesproken.
 4. De schade moet binnen tien dagen na het annuleren worden betaald. Als de consument na tien dagen niet heeft betaald, mag de verkoper de consument schriftelijk melden dat de consument de overeenkomst alsnog moet nakomen. De consument kan dan dus geen beroep meer doen op het annuleren.

REPARATIE EN ONDERHOUD

Artikel 9 – Prijsopgave en termijn

 1. De opdracht voor werkzaamheden wordt het liefst schriftelijk vastgelegd. Jeff’s Autoservice geeft vooraf een prijsopgave en een opleveringsdatum. Deze prijsopgave en opleveringsdatum is vermoedelijk tenzij de consument en Jeff’s Autoservice hebben afgesproken dat er sprake is van een vaste prijs of een vaste afleveringsdatum.
 2. Wordt bij een niet-vaste prijs het repareren van de auto meer dan 10% duurder dan vooraf bij benadering was aangegeven, dan moet Jeff’s Autoservice deze kostenstijging met de consument bespreken.
 3. De consument mag de opdracht altijd opzeggen. De kosten die Jeff’s Autoservice op het moment van het opzeggen al heeft gemaakt en de werkzaamheden die dan al zijn afgerond, moeten wel worden betaald.
 4. Jeff’s Autoservice meldt het meteen wanneer de werkzaamheden later dreigen te worden afgerond dan de leveringsdatum. Jeff’s Autoservice vertelt ook wanneer het werk wél afgerond zal zijn.

Artikel 10 – De rekening

Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.

Artikel 11 – Stallingskosten

 1. Als de consument de auto niet binnen drie werkdagen ophaalt nadat hij of zij bericht heeft ontvangen dat de reparatie klaar is, dan kan de reparateur een vergoeding voor stallingkosten in rekening brengen.
 2. De stallingskosten zijn de kosten die normaal gesproken door de Jeff’s Autoservice in rekening worden gebracht. Zijn er geen vaste stallingskosten dan zal de Jeff’s Autoservice een redelijke vergoeding rekenen.

Artikel 12 – Retentierecht

 1. Jeff’s Autoservice kan retentierecht uitoefenen op de auto, onderdeel of accessoire. Dit betekent dat Jeff’s Autoservice de auto, onderdeel of accessoire pas teruggeeft als de consument de rekening voor deze of eerdere werkzaamheden of andere kosten heeft betaald.
 2. Jeff’s Autoservice kan het retentierecht ook uitoefenen als het geschil over de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de Geschillencommissie Voertuigen genoemd in artikel 21, of bij de rechter, tenzij de consument voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld, bijvoorbeeld door een storting in het depot bij de Geschillencommissie .

Artikel 13 – Vervangen onderdelen

 1. Als een consument bij de opdracht vraagt om de oude onderdelen dan krijgt hij die na het vervangen in zijn bezit.
 2. Wanneer er een garantieclaim moet worden afgehandeld tussen Jeff’s Autoservice en een garantiegever, zoals een fabrikant of een importeur, dan kan Jeff’s Autoservice weigeren de onderdelen af te geven.
 3. Als de consument niet, of niet op tijd, om de onderdelen heeft gevraagd, dan worden de vervangen onderdelen ook eigendom van de Jeff’s Autoservice, zonder dat de consument een vergoeding hiervoor krijgt.

GARANTIE

Artikel 14 – Garantie op auto’s en onderdelen/accessoires

 1. Consument heeft naast reparatie- en onderhoudsgarantie zoals bedoeld in artikel 15, en een eventuele Aankoopgarantie zoals bedoeld in artikel 14.3 ook wettelijke rechten. De verkoper staat ervoor in dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst (conformiteit). De verkoper staat er bovendien voor in dat het product die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen. Treedt er een probleem op gedurende de periode van wettelijke omkering van de bewijslast, zijnde zes maanden na aflevering, dan gaat de wet er van uit dat het gekochte bij de aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord.
 2. Op nieuwe auto’ s en op nieuwe onderdelen geeft de fabrikant of importeur fabrieksgarantie. Daarnaast heeft een consument nog wel zijn wettelijke rechten.
 3. De verkoper moet op de koopovereenkomst de kilometerstand van de auto zetten, na controle in het tellerstandenregister. De verkoper staat er voor in dat de op de overeenkomst vermelde stand ‘logisch’ is, tenzij expliciet op de overeenkomst is vermeld dat deze ‘onlogisch’ is en de consument met deze vermelding uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.
 4. Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nooit garantie verstrekt. Defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte (EER) vallen niet onder de garantie op gebruikte auto’s, tenzij de consument aantoont dat de defecten niet zijn ontstaan door van de EER afwijkende omstandigheden, zoals relatief minder goede wegen of brandstof van een slechtere kwaliteit.

Artikel 15 – Reparatie- en onderhoudsgarantie op auto, onderdeel, accessoire

 1. Jeff’s Autoservice staat ervoor in dat de verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de opdracht. Jeff’s Autoservice garandeert binnen de Europese Economische Ruimte en gedurende zes maanden na het afleveren van de gerepareerde of onderhouden auto, onderdeel, of accessoire dat de opdrachten met goed vakmanschap zijn uitgevoerd door hem, of dat hij de opdrachten met goed vakmanschap heeft laten uitvoeren en dat hierbij goede materialen zijn gebruikt. Bij een reparatie of vervanging op basis van deze garantie zorgt de Jeff’s Autoservice voor een passende oplossing voor vervoersproblemen van de consument, indien beschikbaar.
 2. Er zijn uitzonderingen mogelijk, waardoor de garantie niet geldt:
  1. Deze garantie geldt niet wanneer de consument zelf materialen, onderdelen of accessoires heeft meegenomen om te worden gebruikt door Jeff’s Autoservice. Deze garantie geldt ook niet als de consument het gebruik van een bepaald materiaal/onderdeel/accessoires dat Jeff’s Autoservice anders niet zou hebben gebruikt heeft geëist. Wanneer de consument van de Jeff’s Autoservice bepaalde methodes om werkzaamheden uit te voeren heeft geëist, geldt de garantie niet, als de door de consument geëiste uitvoering afwijkt van de methode die de Jeff’s Autoservice anders had willen volgen. De gevolgen van gebreken of ongeschiktheid van dit soort onderdelen, materialen, accessoires, of werkmethodes komen dan ook voor rekening en risico van de consument, tenzij Jeff’s Autoservice in zijn deskundigheid of in zijn zorgvuldigheid tekort is geschoten bij het (laten) uitvoeren van de werkzaamheden.
  2. Verzoekt de consument Jeff’s Autoservice om een noodreparatie aan de auto, onderdeel of accessoire uit te voeren, dan wordt hierop geen garantie gegeven.
  3. Consument meldt zo spoedig mogelijk na het ontdekken van een probleem, dat hij problemen ervaart aan de gerepareerde of onderhouden auto, onderdeel of accessoire. Laat consument dit na, dan zou dit (als dat gelet op de omstandigheden redelijk is) tot gevolg kunnen hebben, dat de consument niet langer met succes een beroep op garantie kan doen.
  4. Wanneer Jeff’s Autoservice geen kans van de consument krijgt om problemen aan de door hem gerepareerde of onderhouden auto, onderdelen of accessoires zelf op te lossen, kan de consument ook geen beroep op garantie doen. Tenzij de situatie in lid 3 zich voordoet.
  5. Wanneer een derde werk aan de door Jeff’s Autoservice gerepareerde of onderhouden auto, onderdeel of accessoire uitvoert, kan de consument -tenzij de situatie uit lid 3 zich voordoet geen beroep doen op garantie vanwege deze werkzaamheden. De consument heeft echter wél een beroep op garantie, wanneer werk van een derde niets te maken heeft met het werk dat Jeff’s Autoservice al eerder op deze auto, dit onderdeel of accessoire had uitgevoerd of had laten uitvoeren.
 3. Een uitzondering op lid 2 sub d en e kan zich voordoen als er direct noodzaak tot herstel van de herstelde of onderhouden auto is. De noodsituatie moet zich dan wel op een locatie voordoen, die niet in de buurt ligt van het bedrijfspand van de Jeff’s Autoservice. Buiten een straal van 80km van de vestigingsplaats van Jeff’s Autoservice.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 16 – De betaling

 1. Betalen moet contant of door middel van bijschrijving op de bankrekening van Jeff’s Autoservice.
 2. Betaling moet gebeuren op het moment van het afleveren van de auto, onderdeel of accessoire of bij het opleveren van de werkzaamheden.
 3. Jeff’s Autoservice en consument kunnen schriftelijk afspreken dat er niet direct betaald hoeft te worden. Wordt geen exact betalingsmoment vastgesteld, dan is de betalingstermijn één maand.
 4. De consument moet het verschuldigde bedrag betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan stuurt de verkoper/reparateur na die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft hij de consument de gelegenheid om binnen 2 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen.
 5. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet betaald is, mag Jeff’s Autoservice rente in rekening brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
 6. Ook mogen incassokosten in rekening worden gebracht voor buitengerechtelijke kosten.
 7. Indien er een betalingsregeling getroffen wordt, zal per termijnbedrag 40 euro betalingsregeling toeslag worden toegepast.

Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud op een auto

De aan de consument geleverde auto blijft eigendom Jeff’s Autoservice tot de consument alles wat hij op grond van de koopovereenkomst moest betalen heeft betaald. Totdat de consument de formele eigendom van deze auto heeft gekregen, moet hij de auto WA + casco verzekeren, de kosten betalen en het risico op het beschadigd of vermist raken van de auto dragen. Ook moet hij op zijn kosten het onderhoud laten uitvoeren. Koper is als houder en berijder van de auto aansprakelijk.

Artikel 18 – Op afstand/buiten verkoopruimte

Consument heeft rechten en plichten die volgen uit de bepalingen voor overeenkomsten tussen handelaren en consumenten, zie boek 6 titel 5 afdeling 2b BW.

Dit geldt alleen wanneer een overeenkomst/opdracht op afstand en buiten verkoopruimtes is gesloten, in de zin van 6: 230g BW. De wettelijke bepalingen gelden dan in aanvulling van en in afwijking op deze algemene voorwaarden.

Artikel 19 – Afwijkingen

Afwijkingen, en daarmee worden ook aanvullingen of uitbreidingen van deze algemene

voorwaarden bedoeld, zijn uitsluitend geldig wanneer deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd en wanneer de consument door deze afwijkingen niet in een ongunstigere positie wordt gebracht dan hij of zij zonder deze afwijkingen zou hebben.

Artikel 20 – Bemiddelingsregeling

 1. Een consument die klachten heeft over de verkoop van een gebruikte auto, over de verkoop van een nieuwe auto, onderdeel of accessoire of over het uitvoeren van de reparaties onderhoudsgarantie, moet daarmee eerst naar de Jeff’s Autoservice gaan. Als blijkt dat de consument niet tevreden is met het resultaat van de klachtafhandeling door de Jeff’s Autoservice, geldt het volgende: de consument kan een geschil over een opdracht of overeenkomst binnen zes weken na het ontstaan voorleggen aan bemiddelingsbureau. De consument moet voor hulp bij bemiddeling alleen aanspraak kunnen maken op zijn wettelijke rechten gedurende de periode van de wettelijke omkering van de bewijslast zijnde zes weken. De consument kan ten alle tijden er ook voor kiezen de klacht aan de geschillencommissie voor te leggen. Zie voor een uitleg van deze procedure artikel 21. Gaat het om een nieuw gekochte auto of om gekochte nieuwe onderdelen of accessoires, dan is een beroep op bemiddeling alleen mogelijk als de consument geen beroep kan doen op een door de fabrikant of importeur van deze nieuwe zaak afgegeven garantie.

Artikel 21 – Geschillenregeling

 1. Als er een geschil is over de manier waarop de opdracht of de overeenkomst tot stand is gekomen of is uitgevoerd, kan de consument of de Jeff’s Autoservice het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie. De gemaakte kosten worden door de consument betaald, mits anders wordt besloten. Zij geldt bij:
 2. de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe auto, onderdeel of accessoire. Dit tenzij door de consument wordt geklaagd op basis van een door de fabrikant of importeur van de auto, onderdeel of accessoire afgegeven garantie.
 3. Het geschil moet binnen twaalf maanden na de datum waarop de consument bij de Jeff’s Autoservice heeft geklaagd bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt. Is deze keuze voor de geschillencommissie eenmaal gemaakt, dan kan de consument vervolgens alleen nog naar de rechter toe, nadat de geschillencommissie zich eventueel onbevoegd of niet ontvankelijk verklaart, of om een door de geschillencommissie gemaakt bindend advies tijdig door de rechter marginaal te laten toetsen. Het inschakelen kan schriftelijk gebeuren, of in een andere door de Geschillencommissie te bepalen vorm. Van een geschil is sprake nadat de klachtafhandeling door de Jeff’s Autoservice en/of via de bemiddelingspoging van niet succesvol is geweest.
 4. De Geschillencommissie doet uitspraak in de vorm van een bindend advies. Dit gebeurt volgens een reglement dat aan de beide partijen bij het geschil vooraf ter kennis wordt gebracht. Dit reglement maakt deel uit van deze afspraken tussen consument en Jeff’s Autoservice
 5. Voor de behandeling van het geschil door de Geschillencommissie Voertuigen moet deconsument een vergoeding betalen.
 6. Een uitspraak van de Geschillencommissie Voertuigen kan niet meer door een rechter aangetast worden als er meer dan twee maanden na de verzending ervan zijn verstreken en er geen beroep op de gewone rechter is gedaan voor een marginale toets.

Artikel 22 – Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van consument die worden vermeld op de overeenkomst of de

opdracht worden door Jeff’s Autoservice verwerkt overeenkomstig de Wet Bescherming

Persoonsgegevens/de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Aan de hand van deze verwerking kan de Jeff’s Autoservice:

 • de opdracht uitvoeren of de koopovereenkomst uitvoeren en zijn garantieverplichtingen jegens de consument nakomen;
 • de consument een optimale service verlenen;
 • hem in geval van een gerechtvaardigd belang tijdig voorzien van actuele productinformatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen.
 • de autogegevens worden opgenomen in het tellerstandenregister uit artikel 14. In dit systeem worden afgelezen kilometerstanden geregistreerd om fraude met kilometertellers te voorkomen.
 • daarnaast kunnen de persoonsgegevens in geval van een gerechtvaardigd belang
 • beschikbaar worden gesteld aan de vereniging INDI ten behoeve van het schonen van de persoonsgegevens.
 • Tegen verwerking van persoonsgegevens in de zin van de wet ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door de consument bij de verkoper/reparateur aan te tekenen verzet gehonoreerd.

Artikel 23- Rechtskeuze

Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

.

Privacy verklaring

Jeff’s Autoservice Duiven hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Jeff’s Autoservice Duiven houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid. verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Jeff’s Autoservice Duiven zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemene zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Jeff’s Autoservice Duiven
Ratio 25
6921 RW Duiven
Tel: 026 785 95 45
Mob: 06 820 641 47
Mail: info@jeffsautoservice.nl
www.jeffsautoservice.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Jeff’s Autoservice Duiven verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
Het aangaan van overeenkomsten
Om in contact te treden met u

 • Het uitoefenen van de werkzaamheden die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst
 • Het aangaan van overeenkomsten
 • Het verstrekken van informatie betreffende Jeff’s Autoservice Duiven en/of uw auto
 • Verstrekking aan derde

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het uitvoeren van onze jaarrekeningen en salarisadministratie
 • Up to date houden van onze gegevens

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is toegestaan. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Jeff’s Autoservice Duiven bewaard de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. U kunt te allen tijde aangeven dat uw gegevens uit ons systeem worden verwijderd door een e-mail te sturen naar info@jeffsautoservice.nl  Ditzelfde geldt voor inzage, correctie, beperking van de werking, het ontvangen van geregistreerde gegevens en het overdragen van gegevens aan een andere partij.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij de volgende maatregelen genomen:
– Gegevens zoals een kopie van uw rijbewijs en identiteitsbewijs zullen niet worden opgeslagen
– Na gebruik zullen wij ervoor zorgdragen dat deze kopieën zorgvuldig en volgens de richtlijnen worden vernietigd.
– Onze ICT-omgeving waarin uw gegevens zijn opgeslagen zijn goed beveiligd.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Google Analytics 
Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvraging van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contact
Ratio 25, 6921 RW DUIVEN
Info@jeffsautoservice.nl

KVK-nummer: 786 346 21

BTW-nummer: NL0033 5818 3B74
Volg ons op
Openingstijden
maandag9:00 — 17:30
dinsdag9:00 — 17:30
woensdag9:00 — 17:30
donderdag9:00 — 17:30
vrijdag9:00 — 17:30
zaterdagGesloten
zondagGesloten

©2020 JEFF'S AUTOSERVICE. RPDESIGN